متاسفانه امروز مردی وطن دوست از بین ما رفت
خالو حسین مردی کوردستان دوست و تا آخرین لحظات زندگی خود ، نسبت به آرمان‌های رهبر بزرگ کوردستان ، شهید دکتر قاسملو وفادار ماند .
روحش شاد یادش گرامی
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻟﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻩ ﮐﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺛﺎﻧﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ و مردم وطن دوست اورامانات ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﻭﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮﻭﺑﺮﺩﺑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﯿﻢ.
ﺍﻭ ﻣﺮﺩﯼ بود ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻟﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ، ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .
ﺧﺎﻟﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻣﺘﻮﻟﺪ ۶ ﻣﻬﺮ ١٣٠٩ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﺭﻭﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎشان ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۱۹ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻨﮓ، ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺻﺨﺮﻩﻫﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﺩ ﻭ ﺍﺛﺮﯼ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﺪ .
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ، ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺑﻤﺐ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﺭﻭﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻼﻕ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ .
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﯾﺰﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﻭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ، ﺍﻭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﺭﻩ ‏( ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﺎﯾﻨﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻭﻩ ‏) ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺻﺨﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ .
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩﺍﺵ، ﯾﮏ ﮐﻠﻨﮓ ﻭ ﯾﮏ ﺑﯿﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﺩﻝ ﺻﺨﺮﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ، ﺗﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻭ ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺍﯼ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻤﺒﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺮ ﺍﻭ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺁﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﺪ.
از دل کوه چندین اتاق و راهرو خلق کرده است
خالو حسین از حامیان سرسخت حزب دمکرات و رهبر جاودانە ملت کورد شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو بود ، و همیشه هم می‌گفت من این رو برای دکتر قاسملو ساختم که بیاد ببینه ، هرکسی که پیشش می‌رفت از چهرش و حرفاش نهایت عشق ورزی به کورد و کوردستان را مشاهده می‌کرد ، و با نام بردن از دکتر قاسملو بلافاصله اشک از چشماش جاری می‌شد.
خالو حسین همه درآمدی که از گردشگری این اثرش به دست میاورد وقف ساختن مدرسه و کمک به بچه‌های بی سرپرست می‌کرد.
درود بر غیرت و شرف پاکش که برخلاف بعضیا به وطنش کوردستان پُشت نکرد

 آپلود عکس

منبع : سردشت ربط گراوان |متاسفانه امروز مردی وطن دوست از بین ما رفت خالو حسین کوه کن
برچسب ها : ﺣﺴﯿﻦ ,قاسملو ,کوردستان ,دکتر ,دوست ,حسین ,خالو حسین ,دکتر قاسملو ,ﺧﺎﻟﻮ ﺣﺴﯿﻦ ,ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﺭﻭﻟﻪ ,ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻫﮑﻦ